سلام ، به سایت شرکت تکنوجوش البرز خوش آمدید.

LOGO TECHNO - الکترود 9018-b3

الکترود 9018-b3

الکترود 9018-b3

اﻟﻜﺘﺮود ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﺰش و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، دﻳﮓ ﻫﺎ و ﻟﻮﻪﻟ ﻛﺸﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ دﻣﺎي ﻛﺎري ﺎﺗ 600 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻲﻣ ﺷﻮد .
اﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮود داراي ﻗﻮس ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاي ﭘﺎس رﻳﺸﻪ و ﺣﺎﻻت اﺟﺒﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﻣ ﺑﺎﺪﺷ . ﺟﻮش آن از ﻧﻈﺮ از آزﻣﺎﻳﺶ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ .
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻠﺰ ﺟﻮش ﺧﺎﺺﻟ ) درﺪﺻ 🙁
Mo  Cr  Si  Mn  C
1.0   2.40   0.50   0.80   0.06
ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻓﻠﺰ ﺟﻮش ﺧﺎﺺﻟ :
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺮﺿ ﻪﺑ (J)
ISO – V
+20 ° C
اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﻲﺸ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ ازدﻳدﺎ ﻃﻮل
(N/mm 2 )   A5 (%)   (N/mm 2 )
100   >22   >440   570 – 670   T
140   >24   >350   500 – 600   N+T
T : ﺑﺎﮔز
N+T : ﻧﺮﻣﺎﻪﻟ + ﺑ،ﺎزﮔﺖﺸ 5 / 0 ﺳﺎﺖﻋ رد
ﺖﺸ ﺑﻪ ﻣﺪت 5 / 0 ﺳﺎﺖﻋ رد
750 درﻪﺟ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺳﭙﺲ ﺳﺮد ﺷﺪن رد ﻫﻮا
750 درﻪﺟ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎزﮔﺖﺸ داهد ﺷﻮد . 920 درﻪﺟ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و رد ﻫﻮا ﺳﺮد ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 5 / 0 ﺳﺎﺖﻋ رد دﻣيﺎ
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﻄﺐ ﻣﻌﻜﻮس
ﻗﻄﺮ اﻟﻜﺘﺮود ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ( ﻃﻮل اﻟﻜﺘﺮود ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ( ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﻴﻪ ) آﻣﺮﭙ (
2.5  350  50 – 85
3.25  450  85 – 130
4.0  450  90 – 180
5.0  450  150 ­ 240
ﻣﻮارد ﻣﺼفﺮ :
10CrMo 9 10, 10 CrSiMo V 7, 24 CrMo 10; GS‐ 12 CrMo 9 10, GS–19 CrMo 9 10  DIN Standard
10CrMo9‐10, 10 CrSiMoV 7; G17CrMo9‐10
EN Standard
A335 Gr. P22; A217 Gr.WC 9.
ASTM Standard
ﻣﻼﺣﻈتﺎ :
• ﻓﻘﻂ اﻟﻜﺘﺮود ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺠدﺪ : ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣيﺎ 300 ﺎﺗ 350 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد •
• دﻣﺎي ﭘﻴﺸﮕﺮم، ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻌﺪ از ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻲﻣ ﮔﺮدد.

 

برای اطلاعات بیشتر و یا خرید این کالا میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

09128661378

02166718328

02189774759

0/5 (0 نظر)

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

امیر جعفری

کارمند فروش

امیر جعفری

جستجو

پیوند ها

پروژه ها

الکترود هیوندایی
الکترود جکا
الکترود بهلر
الکترود ایساب

اطلاعات تماس

  • کرج بلوارم ارم نبش خیابان دوم مجتمع پاسارگاد طبقه اول واحد4
  • 02166718328-02189774759
  • info.technojoosh@gmail.com

ساعات کاری

پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته

شنبه
8:00 تا 16:00
یک شنبه
8:00 تا 16:00
دو شنبه
8:00 تا 16:00
سه شنبه
8:00 تا 16:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
8:00 تا 14:00