سلام ، به سایت شرکت تکنوجوش البرز خوش آمدید.

LOGO TECHNO - الکترود 9018-b3

الکترود ۹۰۱۸-b3

الکترود ۹۰۱۸-b3

اﻟﻜﺘﺮود ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﺰش و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، دﻳﮓ ﻫﺎ و ﻟﻮﻪﻟ ﻛﺸﻲ ﻫﺎی ﺑﺎ دﻣﺎی ﻛﺎری ﺎﺗ ۶۰۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻲﻣ ﺷﻮد .
اﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮود دارای ﻗﻮس ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﭘﺎس رﻳﺸﻪ و ﺣﺎﻻت اﺟﺒﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﻣ ﺑﺎﺪﺷ . ﺟﻮش آن از ﻧﻈﺮ از آزﻣﺎﻳﺶ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ دارای ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ .
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻠﺰ ﺟﻮش ﺧﺎﺺﻟ ) درﺪﺻ 🙁
Mo  Cr  Si  Mn  C
۱٫۰   ۲٫۴۰   ۰٫۵۰   ۰٫۸۰   ۰٫۰۶
ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻓﻠﺰ ﺟﻮش ﺧﺎﺺﻟ :
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺮﺿ ﻪﺑ (J)
ISO – V
+۲۰ ° C
اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﻲﺸ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ ازدﻳدﺎ ﻃﻮل
(N/mm 2 )   A5 (%)   (N/mm 2 )
۱۰۰   >22   >440   ۵۷۰ – ۶۷۰   T
۱۴۰   >24   >350   ۵۰۰ – ۶۰۰   N+T
T : ﺑﺎﮔز
N+T : ﻧﺮﻣﺎﻪﻟ + ﺑ،ﺎزﮔﺖﺸ ۵ / ۰ ﺳﺎﺖﻋ رد
ﺖﺸ ﺑﻪ ﻣﺪت ۵ / ۰ ﺳﺎﺖﻋ رد
۷۵۰ درﻪﺟ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺳﭙﺲ ﺳﺮد ﺷﺪن رد ﻫﻮا
۷۵۰ درﻪﺟ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎزﮔﺖﺸ داهد ﺷﻮد . ۹۲۰ درﻪﺟ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و رد ﻫﻮا ﺳﺮد ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ۵ / ۰ ﺳﺎﺖﻋ رد دﻣیﺎ
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﻄﺐ ﻣﻌﻜﻮس
ﻗﻄﺮ اﻟﻜﺘﺮود ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ( ﻃﻮل اﻟﻜﺘﺮود ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ( ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﻴﻪ ) آﻣﺮﭙ (
۲٫۵  ۳۵۰  ۵۰ – ۸۵
۳٫۲۵  ۴۵۰  ۸۵ – ۱۳۰
۴٫۰  ۴۵۰  ۹۰ – ۱۸۰
۵٫۰  ۴۵۰  ۱۵۰ ­ ۲۴۰
ﻣﻮارد ﻣﺼفﺮ :
۱۰CrMo ۹ ۱۰, ۱۰ CrSiMo V ۷, ۲۴ CrMo ۱۰; GS‐ ۱۲ CrMo ۹ ۱۰, GS–۱۹ CrMo ۹ ۱۰  DIN Standard
۱۰CrMo9‐۱۰, ۱۰ CrSiMoV ۷; G17CrMo9‐۱۰
EN Standard
A335 Gr. P22; A217 Gr.WC ۹٫
ASTM Standard
ﻣﻼﺣﻈتﺎ :
• ﻓﻘﻂ اﻟﻜﺘﺮود ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺠدﺪ : ﺑﻪ ﻣﺪت ۲ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣیﺎ ۳۰۰ ﺎﺗ ۳۵۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد •
• دﻣﺎی ﭘﻴﺸﮕﺮم، ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻌﺪ از ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻲﻣ ﮔﺮدد.

 

برای اطلاعات بیشتر و یا خرید این کالا میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

۰۹۱۲۸۶۶۱۳۷۸

۰۲۶۳۳۳۲۴۱۲۱

۰۲۶۳۳۳۲۲۶۵۱

5/5 ( 1 نظر )

بدون نظر

ارسال نظر

جستجو

پیوند ها

ads1 - الکترود 9018-b3
ads2 - الکترود 9018-b3
ads5 - الکترود 9018-b3
ads4 - الکترود 9018-b3
ads3 - الکترود 9018-b3

پروژه ها

الکترود هیوندایی
الکترود جکا
الکترود بهلر
الکترود ایساب

اطلاعات تماس

  • کرج بلوارم ارم نبش خیابان دوم مجتمع پاسارگاد طبقه اول واحد4
  • 02633324121-02189774759
  • info.technojoosh@gmail.com

ساعات کاری

پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته

شنبه
8:00 تا 16:00
یک شنبه
8:00 تا 16:00
دو شنبه
8:00 تا 16:00
سه شنبه
8:00 تا 16:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
8:00 تا 14:00